جوبی هاست در کنار سایر سرویس های ثبت ، تمدید و انتقال دامنه سرویس بک اردر خود را نیز ارائه داده تا در صورت نیاز مبرم مشتریان به یک دامنه خاص از قبل ثبت شده ، بک اردر دامنه را ایجاد کرده و پاسخ آن در زمان مقرر گردند.

 

حتما برای بسیاری از مدیران و افراد اتفاق افتاده است که به دنبال ثبت دامنه ای باشند اما متوجه میشوند که قبلا توسط شخص دیگری به ثبت رسیده است، با این وجود نیاز به ثبت دامنه ،به محض آزاد شدن آن را دارند.
تنها راه حل ممکن جهت رفع مشکل استفاده از Backorder Domain می باشد که اشخاص می توانند در شرکت های ارائه دهنه این سرویس با ثبت نام و پرداخت هزینه خود را در لیست رزرو دریافت دامنه قرار دهند.

در واقع می توان گفت  Backorder Domain سرویسی است که به بدست آورن دامنه ای که از دسترس خارج شده است و توسط شخص دیگر به ثبت رسیده است کمک می کند.Sunday, January 26, 2020

« بازگشت